Spokojení klienti

„Pro OSVČ v pokročilém věku je těžké sehnat půjčku, proto jsem rád, že existuje tato služba, kde se každý rok mého podnikání cení.“

„Potřebuji půjčit peníze, než mi klient proplatí fakturu, jsem ráda, že nemusím chodit do banky a po pár kliknutí mám peníze na účtu.“

„Živnostníci bez historie to mají velice těžké, žádné přiznání, žádný doložitelný příjem, ale tahle společnost to chápe.“

Poslední žadatelé půjčky

Petr C. 2018-05-28 50000,- Kc
Čestmír P. 2018-05-28 10000,- Kc
Vladislav B. 2018-05-28 10000,- Kc
Albert C. 2018-05-28 10000,- Kc
Martin C. 2018-05-28 10000,- Kc
Albert B. 2018-05-28 50000,- Kc
Simona A. 2018-05-28 10000,- Kc
Filip C. 2018-05-28 20000,- Kc
Půjčku práve získal(a) Petr C., půjčená částka je 50000 ,- Kč

Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností
Hotovostonline.cz s.r.o. platné od 1.1. 2015

1. Základní ustanovení
1.1 Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Zápůjčce uzavírané mezi společností Hotovostonline.cz s.r.o.  jako Zapůjčitelem a podnikající fyzickou osobou, jako Vydlužitelem, která má zájem o zápůjčku v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
1.2 Smlouva o Zápůjčce se vedle těchto Podmínek dále řídí příslušnými ustanoveními § 2390 - § 2394 Občanského zákoníku.
1.3 Zapůjčitel se může stát navrhovatelem uzavření Smlouvy o Zápůjčce a po akceptaci návrhu ze strany Vydlužitele a po poskytnutí Zápůjčky Vydlužitelovi je Zapůjčitelem ze Smlouvy o Zápůjčce. Vydlužitel je akceptantem návrhu na uzavření Smlouvy o Zápůjčce a po poskytnutí Zápůjčky Zapůjčitelem je Vydlužitelem ze Smlouvy o Zápůjčce. Uzavřením Smlouvy o Zápůjčce přenechává Zapůjčitel Vydlužitelovi peněžní prostředky ve formě Zápůjčky a Vydlužitel se zavazuje Zapůjčiteli za podmínek Smlouvy o Zápůjčce a těchto Podmínek poskytnutou Zápůjčku vrátit a zaplatit úroky.
1.4 Smlouva o Zápůjčce je považována za uzavřenou až okamžikem, kdy Zapůjčitel poskytne Klientovi Zápůjčku, dle §2390 Občanského zákoníku, v souladu s čl. 5. Zapůjčitel Vydlužitelovi poskytne Zápůjčku v souladu s čl. 5 za podmínky, že:
(i) Vydlužitel Zapůjčiteli zašle Žádost o Zápůjčku podle čl. 3.2,
(ii) Zapůjčitel na základě Žádosti o Zápůjčku poskytnutí Zápůjčky interně schválí a zašle Vydlužitelovi Nabídku podle čl. 4.1, a
(iii) Vydlužitel zašle Zapůjčiteli svůj souhlas s Nabídkou podle čl. 4.2 a 4.3.


2. Definované pojmy a odkazy
2.1 Pro účely Smlouvy o Zápůjčce a těchto Podmínek mají následující výrazy s velkým počátečním písmenem následující význam:
(a) Internetové stránky znamenají internetové stránky Zapůjčitele na adrese www.debetservis.cz
(b) Vydlužitel znamená fyzickou osobu podnikající vymezenou v článku 3.1;
(c) Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., ve zněních pozdějších předpisů;
(d) Nabídka znamená projev vůle Zapůjčitele vůči Vydlužitelovi, kterým Zapůjčitel potvrzuje schválení Žádosti o Zápůjčku a svůj úmysl uzavřít s Vydlužitelem Smlouvu o Zápůjčce v souladu s těmito Podmínkami;
(e) Podmínky znamenají tyto smluvní podmínky pro zápůjčky poskytované společností Hotovostonline.cz s.r.o. .

(f) Poplatek znamená poplatek na úhradu nákladů Zapůjčitele se zpracováním Žádosti o Zápůjčku a s poskytnutím Zápůjčky, stanovený podle čl. 6.1;
(g) Pošta znamená Českou poštu, s.p., státní podnik se sídlem na adrese Praha 3, Olšanská 38/9, PSČ 22599, IČ: 47114983, zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565;
(h) Zápůjčka znamená částku peněžních prostředků poskytnutých Vydlužiteli Zapůjčitelem ve formě zápůjčky v souladu těmito Podmínkami;
(i) Smlouva o Zápůjčce znamená kteroukoli smlouvu o zápůjčce uzavřenou mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem podle článku 3 těchto Podmínek
(j) Strana znamená Zapůjčitel nebo Vydlužitel jednotlivě a Strany znamenají Zapůjčitele a Vydlužitele společně;
(k) Zapůjčitel znamená Hotovostonline.cz s.r.o.  se sídlem na adrese Karlovy Vary, Sokolovská 272/46, PSČ  360 05, IČ: 027 79 439 zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni
(l) Žádost o Zápůjčku znamená projev vůle Vydlužitele přijmout od Zapůjčitele Zápůjčku v souladu s těmito Podmínkami, učiněný ve formě podle čl. 3.5.2.2 Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak.

3. Vydlužitel a žádost o Zápůjčku
3.1 Má-li Vydlužitel zájem o poskytnutí Zápůjčky, zašle Zapůjčiteli Žádost o Zápůjčku.
3.2 Odesláním Žádosti o Zápůjčku Vydlužitel výslovně žádá Zapůjčitele, aby Smlouva o Zápůjčce byla sjednána prostřednictvím internetových stránek. Odesláním Žádosti o Zápůjčku Vydlužitel dále potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, jejich přílohami a s informacemi v nich uvedenými, které tvoří nedílnou součást těchto Podmínek a jsou k dispozici na Internetových stránkách, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

3.3 Odesláním Žádosti o Zápůjčku podle čl. 3.2 Vydlužitel potvrzuje, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli dluhů, či platebních povinností vůči žádné fyzické či právnické osobě, státu a není v exekučním řízení.

3.4 Vydlužitel zašle Zapůjčiteli Žádost o Zápůjčku formou elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách. Vydlužitel v Žádosti o Zápůjčku, zasílané ve formě elektronického formuláře, uvede zejména svoje jméno a příjmení, identifikační číslo, číslo mobilního telefonu, emailovou adresu, částku zápůjčky, rodné číslo, číslo občanského průkazu, adresu trvalého bydliště a další doplňující informace.

3.5 Vydlužitel odpovídá Zapůjčiteli za pravdivost a správnost údajů uvedených v Žádosti o Zápůjčku. Vydlužitel souhlasí s tím, že Zapůjčitel může ověřit pravdivost údajů uvedených v Žádosti o Zápůjčku a v čl. 3.4 a soulad údajů o Vydlužiteli s těmito Podmínkami ve veřejných seznamech a rejstřících, u telefonních operátorů a finančních institucí a v registrech vydlužitelů.

3.6 Zapůjčitel je oprávněn zavolat na telefonní číslo, ze kterého Vydlužitel Žádost o Zápůjčku zaslal, nebo které uvedl v Žádosti o Zápůjčku zaslané ve formě elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách, a ověřit údaje uvedené v Žádosti o Zápůjčku.

4. Uzavření smlouvy o Zápůjčce a poskytnutí Zápůjčky
4.1 Zapůjčitel informuje Vydlužitele o schválení Žádosti o Zápůjčku zasláním Nabídky ve formě internetové zprávy. Nabídka bude obsahovat následující údaje: Hotovostonline.cz s.r.o., IČ 027 79 439 (věřitel) předběžně schválil Vaší zápůjčku ve výši XXXX Kč splatnou prostřednictvím jednorázové měsíční splátky ve výši XXXX Kč a uhrazením poplatku za poskytnutí zápůjčky ve výši XXXX Kč. Úroková sazba je XX % za měsíc.  V případě, že souhlasíte s návrhem zápůjčky včetně smluvních podmínek klikněte na tlačítko „Uzavřít smlouvu“

4.2 Vydlužitel musí odsouhlasit Nabídku podle čl. 4.1 bezprostředně po obdržení Nabídky od Zapůjčitele. Není-li Nabídka takto Vydlužitelem odsouhlasena včas a ve formě podle čl. 4.1 nebo je-li Nabídka Vydlužitelem odmítnuta, platnost Nabídky končí a Vydlužitel je bezprostředně informován o tom, že nabídka byla stornována.

4.3 Odsouhlasením Nabídky podle čl. 4.2 Vydlužitel potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami, že Nabídka a tyto Podmínky odpovídají vůli Vydlužitele a Vydlužitel bude plnit své závazky z nich vyplývající. Odsouhlasením Nabídky podle čl. 4.2 Vydlužitel zároveň potvrzuje, že požaduje doručení Zápůjčky způsobem podle čl. 5.4.4 Po odsouhlasení Nabídky podle čl. 4.2 již Vydlužitel nemá právo odmítnout poskytnutí Zápůjčky.

5. Poskytnutí Zápůjčky a částka Zápůjčky
5.1 Vydlužiteli, který v průběhu 12 měsíců před podáním Žádosti o Zápůjčku nepřijal od Zapůjčitele a Zapůjčiteli nesplatil jinou Zápůjčku, Zapůjčitel poskytne Zápůjčku prostřednictvím Pošty na adresu trvalého bydliště Vydlužitele uvedenou v Žádosti o Zápůjčku. Částka Zápůjčky bude takovému Vydlužiteli zaslána poštovní poukázkou typu B a bude Vydlužiteli vyplacena pracovníkem Pošty proti předložení průkazu totožnosti a podpisu potvrzení o převzetí Zápůjčky.
5.2 Vydlužiteli, který v průběhu 12 měsíců před podáním Žádosti o Zápůjčku přijal od Zapůjčitele a Zapůjčiteli včas a řádně splatil jinou Zápůjčku, Zapůjčitel zašle Zápůjčku dle výběru Vydlužitele na bankovní účet uvedený v Žádosti o Zápůjčku, nebo poštovní poukázkou dle 5.1. Uvede-li Vydlužitel v Žádosti o Zápůjčku číslo bankovního účtu, bude mu Zápůjčka zaslán převodem na tento účet.
5.3 Vydlužitel může v jednom časovém okamžiku využívat pouze jednu Zápůjčku. Vydlužitel může požádat Zapůjčitele o poskytnutí další Zápůjčky až po úplném splacení předchozí Zápůjčky a řádném splnění všech povinností vyplývajících ze Smlouvy o Zápůjčce. Vydlužiteli, kteří spolu žijí ve společné domácnosti, může být v jednom časovém okamžiku využíván pouze jeden Úvěr.
5.5 Veškeré platby podle Smlouvy o Zápůjčce musí být prováděny v Kč (korunách českých).

6. Poplatek za zpracování žádosti o Zápůjčku a za poskytnutí Zápůjčky
6.1 Výše Poplatku odráží náklady Zapůjčitele na zpracování Žádosti o Zápůjčku a poskytnutí Zápůjčky a závisí na částce Zápůjčky. Výše Poplatku je následující:

Zápůjčená částka Splatnost Poplatek
 10 000 Kč 30 dní 3 000Kč
 20 000 Kč 30 dní 6 000 Kč
 30 000 Kč 30 dní 9 000 Kč
 40 000 Kč 30 dní 12 000 Kč
50 000 Kč 30 dní 15 000 Kč
60 000 Kč 30 dní 16 000 Kč
70 000 Kč 30 dní 17 000 Kč
80 000 Kč 30 dní 18 000 Kč
90 000 Kč 30 dní 19 000 Kč
100 000 Kč 30 dní 20 000 Kč

6.2 Zapůjčitel za poskytnutí Zápůjčky neúčtuje úrok vyjma úroku z prodlení.
6.3 Zapůjčitel si strhne poplatek automaticky z poskytnuté Zápůjčky.
6.4 Dalšími náklady přijetí Zápůjčky nad rámec Poplatku jsou případné náklady na bankovní poplatky při splacení Zápůjčky bezhotovostním bankovním převodem, nebo poštovní složenkou.

7. Splacení zápůjčky a splatnost
7.1 Období splatnosti Zápůjčky začíná běžet v den, kdy je Zápůjčka Vydlužiteli v souladu s čl. 5.1 či čl. 5.2 poskytnuta. Období splatnosti Zápůjčky činí 30 dní. Pokud konec období splatnosti připadne na den, který není bankovním dnem v České republice, bude Zápůjčka splatná v nejbližší následující bankovní den v České republice.
7.2 Zapůjčitel zašle Vydlužiteli zálohovou fakturu ohledně splatné Zápůjčky a Poplatku na adresu trvalého bydliště uvedenou v Žádosti o Zápůjčku nebo, pokud o to Vydlužitel požádá, na Klientovu e-mailovou adresu.
7.3 Při zadání platby na úhradu splátky Zápůjčky je Vydlužitel povinen uvést jako variabilní symbol číslo faktury, případně rodné číslo. Obdrží-li Zapůjčitel platbu, kterou nelze identifikovat, není taková platba považována za provedenou, dokud není identifikována, a Vydlužitel je povinen k úhradě úroku z prodlení za opožděnou platbu.
7.4 Veškeré platby ve prospěch Zapůjčitele jsou považovány za provedené od okamžiku jejich připsání na bankovní účet Zapůjčitele číslo 2800562887/2010, s řádně uvedeným variabilním symbolem podle čl. 7.3.
7.5 Neobdržení platebních instrukcí nezbavuje Vydlužitele povinnosti uhradit splátku Zápůjčky a Poplatek při splatnosti podle čl. 7.1. Pokud Vydlužitel neobdrží platební instrukce do 14 kalendářních dnů po přijetí Zápůjčky, je povinen o tom Zapůjčitele neprodleně informovat prostřednictvím emailové adresy zadost@debetservis.cz a vyžádat si variabilní symbol pro zadání platby.
7.6 Vydlužitel je oprávněn Zápůjčku bez jakýchkoli dodatečných poplatků splatit před datem její splatnosti. Poplatek se v případě předčasného splacení Zápůjčky nesnižuje ani nevrací.

8. Úrok z prodlení a další náklady související s opožděnou platbou
8.1 Pro případ, že Zápůjčka, či její část nebude splacena včas, je Zapůjčitel oprávněn po Vydlužiteli požadovat poplatek za vedení půjčky po splatnosti, který je účtován za každých započatých 30 dní prodlení. Výše Poplatku je následující:

Zápůjčená částka Splatnost Poplatek
 10 000 Kč 7 dní 1 000Kč
 20 000 Kč 7 dní 2 000 Kč
 30 000 Kč 7 dní 3 000 Kč
 40 000 Kč 7 dní 4 000 Kč
50 000 Kč 7 dní 5 000 Kč
60 000 Kč 7 dní 6 000 Kč
70 000 Kč 7 dní 7 000 Kč
80 000 Kč 7 dní 8 000 Kč
90 000 Kč 7 dní 9 000 Kč
100 000 Kč 7 dní 10 000 Kč

V případě, že Vydlužitel neuhradí Zápůjčku do 30 dní a zároveň ani neuhradí do 7 dní od uplynutí řádné splatnosti poplatek za vedení Zápůjčky po splatnosti, bude Zapůjčitel účtovat Vydlužitelovi úrok z prodlení ve výši 1% p.d. z dlužné částky, až do úplného uhrazení Zápůjčky včetně příslušenství. br />8.2 Výše úroku z prodlení je 1 % za kalendářní den.
8.3 Je-li Vydlužitel povinen splácet Zapůjčiteli na základě Smlouvy o Zápůjčce několik dlužných částek zároveň, bude jakákoli částka zaplacená Vydlužitelem Zapůjčiteli započítána nejprve na úhradu poplatku za vedení Zápůjčky po splatnosti, zadruhé na úhradu úroků z prodlení, za třetí na úhradu splatné Zápůjčky.
8.5 Zapůjčitel je oprávněn požadovat po Vydlužiteli úhradu veškerých nákladů souvisejících s vymáháním splatného plnění podle Smlouvy o Zápůjčce.

9. Odpovědnost
9.1 Vydlužitel je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Zapůjčiteli na základě předložení nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy o Zápůjčce Vydlužitelem.
10.2 Zapůjčitel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti Zapůjčitele, které Zapůjčitel nemůže ovlivnit ani samostatně vyloučit. Zapůjčitel není odpovědný za způsobení případné ztráty Vydlužiteli, jestliže taková ztráta byla zapříčiněna přerušením či poruchou v provozu komunikačních kanálů, opožděným zasláním nebo ztrátou emailové zprávy či zasláním nepravdivé emailové zprávy.
9.3 Strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, jestliže takové neplnění je mimo kontrolu příslušné Strany a bylo způsobeno okolnostmi představujícími vyšší moc. Vyšší moc znamená událost, která je nepředvídatelná a která je mimo vliv Stran, např. plnění Smlouvy je bráněno stávkou, poruchou sítě, legislativním omezením vlády nebo orgánu Evropské unie, vzpourami, sabotáží, povstáním, přírodními silami nebo podobnými okolnostmi, které mají za následek odklad plnění závazků převzatých na základě Smlouvy o Zápůjčce. Strana není odpovědná za neplnění závazků v důsledku okolností, které byly způsobeny vyšší mocí, za podmínky, že taková Strana vynaložila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila, a plnění závazku musí pokračovat jakmile okolnosti vyšší moci odpadnou.

10. Ostatní ustanovení
10.1 Vydlužitel se zavazuje až do úplného splnění všech povinností ze Smlouvy o Zápůjčce neprodleně informovat Zapůjčitele o jakékoli změně v údajích uvedených v Žádosti o Zápůjčku.
10.2 Zapůjčitel je oprávněn kdykoli bez souhlasu Vydlužitele převést svá práva vyplývající ze Smlouvy o Zápůjčce či jejich část na kteroukoli třetí osobu.
11.3 Uzavřením Smlouvy o Zápůjčce dává Vydlužitel Zapůjčiteli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke zpracování osobních údajů, které budou Vydlužitelem Zapůjčiteli sděleny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smlouvy o Zápůjčce. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Zapůjčiteli je udělen k účelům jednání o uzavření Smlouvy o Zápůjčce, za účelem poskytnutí Zápůjčky a úkonům souvisejícím s poskytnutím Zápůjčky, za účelem posuzování bonity Vydlužitele, za účelem realizace postupu při vymáhání dlužných částek a dalších postupů s tím spojených a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Souhlas klienta zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu se Zapůjčitelem.
10.4 Vydlužitel uzavřením Smlouvy o Zápůjčce dává souhlas Zapůjčiteli k předání osobních údajů dalším subjektům spolupracujícím se Zápůjčitelem při realizaci Smlouvy a při vymáhání plnění z této smlouvy, zejména subjektům tvořícím se Zapůjčitelem koncern.
10.5 Vydlužitel uděluje svůj souhlas se zpracováním a předáváním osobních údajů dobrovolně a má právo ho kdykoli po splacení Zápůjčky odvolat.
10.6 Vydlužitel má právo přístupu k osobním údajům poskytnutých Zapůjčiteli, jakož i právo na jejich opravu. V případě, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého života Vydlužitele, nebo v rozporu se zákonem, může Vydlužitel požádat Zapůjčitele či zpracovatele o vysvětlení nebo žádat, aby takový stav byl odstraněn (zejména jde o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Vydlužitel má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
10.7 Každý, kdo zadává o sobě údaje v rámci stránek www.debetservis.cz, pripadne www.debetservis.cz, uděluje tímto výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, k tomu, že tyto údaje budou v rámci potřeb stránek  www.debetservis.cz a www.debetservis.cz zveřejněny,tj. zpřístupněny předem neomezenému okruhu lidí. Každý, kdo zadává o sobě jakékoli údaje v rámci stránek www.debetservis.cz a  www.debetservis.cz, si je vědom možnosti, že k jím zadaným údajům mohou mít přístup i osoby z jiných států a je s tím srozuměn. Zveřejněné osobní údaje mohou být na základě písemné žádosti osoby, které se osobní údaje týkají, kdykoliv ze stránek www.debetservis.cz a  www.debetservis.cz odstraněny.
10.8 Tyto Podmínky mohou být Zapůjčitelem kdykoliv změněny formou oznámení na Internetových stránkách učiněného nejméně 10 kalendářních dnů před navrhovaným datem účinnosti změny Podmínek. Změněné Podmínky se uplatní pouze na Zápůjčky poskytnuté ode dne účinnosti změněných Podmínek. Zápůjčky poskytnuté do dne účinnosti změny Podmínek se stále řídí Podmínkami v jejich původním znění. Změněné Podmínky Zápůjčitel uveřejní na Internetových stránkách.

11. Oznámení
11.1 Veškerá zasílaná oznámení v souvislosti se Smlouvou o Zápůjčce a těmito Podmínkami musí být písemná, v českém jazyce a zaslána poštou, faxem nebo e-mailem na adresu, která byla druhou Stranou oznámena. Při dodržení správnosti adresy podle předchozí věty se veškerá oznámení považují za přijatá po uplynutí 5 kalendářních dnů ode dne jejich odeslání.

12. Postup při řešení sporů
12.1 Veškeré spory mezi Stranami budou řešeny důvěrně. Strany nesmějí činit jakákoli prohlášení či komentáře adresované veřejnosti nebo médiím v průběhu ani po vyřešení sporu.
12.2 Pro řešení sporů se uplatní český právní řád. Případné spory či sporné nároky na základě Smlouvy o Zápůjčce, nebo v souvislosti s ní, včetně Podmínek a včetně otázek ukončení Smlouvy o Zápůjčce, nebo její neplatnosti budou řešeny před příslušným soudem České republiky.

Poslední aktuality